Get Adobe Flash player

ผลงานที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคเค.เทค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส ได้ผลิต จำหน่าย ติดตั้งและบริการซ่อม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการศึกษา เครื่องจักรผลิตและแปรรูปอาหาร เป็นต้น ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ หน่วยงาน สถาบัน และบริษัทเอกชนต่างๆ

รายชื่อผลงาน

สถานที่

ห้องปฏิบัติการแปรรูปเนื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ชุดตรวจวัดดินฟ้าอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ชุดปฏิบัติการรีดนมวัว โรงนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ชุดตรวจดินฟ้าอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ห้องปฏิบัติการแปรรูปเนื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระบบน้ำดื่ม RO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตู้อบลมร้อนระบบไฟฟ้า ขนาดความจุ 100 กก. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ตู้อบลมร้อนระบบไฟฟ้า ขนาด 20 ถาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ตู้อบรมควัน ขนาดความจุ 50 ลิตร 6 ชั้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
อุปกรณ์ถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เครื่องสกัดสารแบบเหวี่ยงแยกกาก(Vertical Basket Centrifuge) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเพิ่มความเข้มข้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ผลิตภัณฑ์ (Vacuum Evaporator) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เครื่องพาสเจอร์ไรซ์พร้อมหัวบรรจุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เครื่องผสมสารด้วยความดันสูง (Homogenizer Lab Scale) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชุดคอลัมน์สกัดสารแบบของเหลว-ของเหลว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชุดมอเตอร์เกียร์ 16 ชุด งานอนุรักษ์พลังงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เครื่องมือวัดสัญญาทางไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เครื่องมือกำเนิดสัญญาณทางไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชุดอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ชุดเครื่องมือวัดพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ชุดครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
ชุดฝึกปฏิบัติการด้านอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชุดครุภัณฑ์ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ชุดครุภัณฑ์ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
ชุดครุภัณฑ์ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ชุดปฏิบัติการแปรรูปผักและผลไม้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
ชุดปฏิบัติการแปรรูปผักและผลไม้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ชุดปฏิบัติการหลั้งการเก็บเกี่ยวพืชไร่/ข้าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
งานซ่อมปรับปรุงเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย บริษัท ขาวละออ จำกัด